Frenchglen schoolyard campground

Frenchglen schoolyard campground

Photo: Paul McClellan; Date: August, 1998